Uchwały » rok 2020

 


 

Uchwała Nr XII.110.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 23 stycznia 2020 roku

 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyty w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Data wprowadzenia informacji: 2020-01-30 08:11, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XII.111.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 23 stycznia 2020 roku

 

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2020-01-30 08:22, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XII.112.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 23 stycznia 2020 roku

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr.XI.95.2019 z dnia 30 grudnia 2019 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie przez część roku położonych na terenie Gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2020-01-30 08:32, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

Uchwała Nr 5.98.2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 lutego 2020 roku

 

w sprawie: orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XII.112.2020 Ray Gminy Przytyk z dnia 23 stycznia 2020 r.  w sprawie zmiany Uchwały Nr XI.95.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku położonych na terenie Gminy Przytyk oraz wskazania nieistotnego naruszenia prawa.

 

                                                                    Data wprowadzenia informacji: 2020-02-24 16:28, wprowadzający: Wojciech Wrzecion


 

Uchwała Nr XII.113.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 23 stycznia 2020 roku

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XI.94.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2019 roku w ustalenia ryczałtowej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie przez część roku.

Data wprowadzenia informacji: 2020-01-30 08:58, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XII.114.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 23 stycznia 2020 roku

 

w sprawie: zmiany uchwały nr XXX.201.2017 rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Przytyk oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Data wprowadzenia informacji: 2020-01-30 09:15, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XII.115.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 23 stycznia 2020 roku

 

w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XI.107.2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały X.88.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 27 listopada 2019 r.

Data wprowadzenia informacji: 2020-01-30 09:22, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XII.116.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 23 stycznia 2020 roku

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XI.108.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2020-2030.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Data wprowadzenia informacji: 2020-01-30 09:27, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XII.117.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 23 stycznia 2020 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.

Data wprowadzenia informacji: 2020-01-30 09:29, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XII.118.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 23 stycznia 2020 roku

 

w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Przytyk na rok 2020

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Data wprowadzenia informacji: 2020-01-30 09:40, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Uchwała Nr XII.119.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 23 stycznia 2020 roku

 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji rewizyjnej na rok 2020.

Data wprowadzenia informacji: 2020-01-30 09:48, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XII.120.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 23 stycznia 2020 roku

 

w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rozwoju i Finansów na rok 2020.

Data wprowadzenia informacji: 2020-01-30 09:52, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XII.121.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 23 stycznia 2020 roku

 

w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i kultury Fizycznej na rok 2020

Data wprowadzenia informacji: 2020-01-30 09:56, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XII.122.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 23 stycznia 2020 roku

 

w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2020

Data wprowadzenia informacji: 2020-01-30 10:01, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XII.123.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 23 stycznia 2020 roku

 

w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Panią Renatę Sutor.

Data wprowadzenia informacji: 2020-01-30 10:09, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Uchwała Nr XIII.124.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 27 kwietnia 2020 roku

 

w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020 rok oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe lub placówki doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach Gminy Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2020-04-30 09:32, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XIII.125.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 27 kwietnia 2020 roku

 

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Glinice i Kolonia Glinice w gminie Przytyk.

 

Data wprowadzenia informacji: 2020-04-30 09:46, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XIII.126.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 27 kwietnia 2020 roku

 

w sprawie udzielenia odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa w Uchwale Nr XXVI.165.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2020-04-30 10:04, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XIII.127.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 27 kwietnia 2020 roku

 

w sprawie udzielenia odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa w Uchwale Nr XXVI.165.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2020-04-30 10:08, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XIII.128.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 27 kwietnia 2020 roku

 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przytyk w 2020 roku.  

Data wprowadzenia informacji: 2020-04-30 10:17, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XIII.129.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 27 kwietnia 2020 roku

 

w sprawie określenia trybu i sposobu powołania i odwołania Członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Data wprowadzenia informacji: 2020-04-30 10:31, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XIII.130.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 27 kwietnia 2020 roku

 

w sprawie sprzedaży /przeznaczenia na złom/ samochodu strażackiego będącego na stanie OSP Domaniów.

Data wprowadzenia informacji: 2020-04-30 10:44, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Uchwała Nr XIII.131.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 27 kwietnia 2020 roku

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XI.108.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2020-2030.

Data wprowadzenia informacji: 2020-04-30 10:54, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XIII.132.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 27 kwietnia 2020 roku

 

w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Przytyk na rok 2020

Data wprowadzenia informacji: 2020-04-30 11:01, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XIII.133.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 27 kwietnia 2020 roku

 

w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Przytyk oraz przekazania go do zaopiniowania dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie – Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Data wprowadzenia informacji: 2020-04-30 11:21, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XIII.134.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 27 kwietnia 2020 roku

 

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

Data wprowadzenia informacji: 2020-04-30 11:22, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Uchwała Nr XIV.135.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 1 czerwca 2020 roku

 

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany nr 3 studium uwarunkować i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2020-06-05 08:29, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XIV.136.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 1 czerwca 2020 roku

 

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych nad rzeką Radomką w obrębie geodezyjnym Przytyk w gminie Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2020-06-05 08:41, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XIV.137.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 1 czerwca 2020 roku

 

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Wólka Domaniowska w gminie Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2020-06-05 08:58, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XIV.138.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 1 czerwca 2020 roku

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XI.108.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2019 roku

Data wprowadzenia informacji: 2020-06-05 09:23, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XIV.139.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 1 czerwca 2020 roku

 

w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Przytyk na rok 2020

Data wprowadzenia informacji: 2020-06-05 09:34, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XIV.140.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 1 czerwca 2020 roku

 

w sprawie udzielenia pomocy Samorządowi Powiatu Radomskiego na realizację zadania publicznego.

Data wprowadzenia informacji: 2020-06-05 09:58, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XIV.141.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 1 czerwca 2020 roku

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Jedlnia – Letnisko na realizacje zadania publicznego

Data wprowadzenia informacji: 2020-06-05 10:14, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XIV.142.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 1 czerwca 2020 roku

 

w sprawie: określenia inkasenta opłaty targowej

Data wprowadzenia informacji: 2020-06-05 10:35, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 
Uchwała Nr XIV.143.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 1 czerwca 2020 roku

 

w sprawie: przesunięcia terminu płatności raty podatku od nieruchomości, płatnej w czerwcu 2020 r. przedsiębiorco, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

Data wprowadzenia informacji: 2020-06-05 10:53, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

Uchwała Nr XIV.144.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 1 czerwca 2020 roku

 

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe oraz inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położone na terenie Gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2020-06-05 11:16, wprowadzający: Wojciech Wrzecion