Kategoria: Struktura organizacyjna Urzędu

1. Kierownictwo urzędu stanowią:

1)      Wójt,

2)      Zastępca Wójta,

3)      Sekretarz Gminy,

4)      Skarbnik Gminy,

zwani dalej odpowiednio Zastępcą Wójta, Sekretarzem i Skarbnikiem.

 

2. W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne – referaty i samodzielne stanowiska:

1)      Referat Finansowo – Budżetowy,

2)      Referat obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, rolnictwa, spraw wojskowych, promocji gminy i infrastruktury dróg,

3)      Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności,

4)      Radca Prawny,

5)      Samodzielne stanowisko ds. obsługi sekretariatu i Rady Gminy,

6)      Samodzielne stanowisko ds. kadr,

7)      Samodzielne stanowisko ds. gospodarki gruntami i nieruchomościami,

8)      Samodzielne stanowisko głównego księgowego oświaty obsługiwanych jednostek.

9)    Samodzielne stanowisko ds. płac pracowników placówek oświatowych,

10)    Wieloosobowe stanowisko ds. budownictwa i pozyskiwania funduszy zewnętrznych,

11)    Wieloosobowe stanowisko ds. ochrony środowiska i pozyskiwania funduszy zewnętrznych.

 

Wewnątrz referatów tworzy się poszczególne stanowiska pracy. Pracą referatu kieruje kierownik referatu lub inni wyznaczeni pracownicy Urzędu. Kierownik referatu organizuje pracę referatu, opracowuje zakresy czynności dla podległych mu pracowników oraz kontroluje ich realizację.